Plinius

Wednesday, July 2, 2008

PL 11/08: LATINA on the Nile

Filed under: education, LATINA, library 2.0 — Tags: , , , , , , — plinius @ 8:19 am

The long civil war in Sudan destroyed much of the educational infrastructure in the South.

After the peace agreement between North and South in 2005, reconstruction began. Norway is involved in a program to develop university education in the South. Three of the participants in the LATINA course, from the Upper Nile University, come from this program.

LATINA is an experiment in digital teaching and learning. The first LATINA course is conducted in Oslo, and can draw on all the equipment and skills available in a rich and technologically advanced country. And we now have to ask: can this form of higher education work in much more difficult environment?

PC power

Upper Nile University, which is located in the city of Malakala (picture), has about three thousand students and three hundred teachers. At the moment it has only a handful of computers – and no stable internet connection. Internet capacity is low and the costs of internet access very high – as in much of Africa. The supply of electricity is uncertain. Generators can provide back-up power, but require a regular diesel oil, also in short supply, to function. Solar cells are a possible alternative.

In LATINA, we use a local version of WordPress as a publication platform (content management system). All our own course materials are published here – and are therefore available on the open web. Most of the materials can be reused (for non-commercial purposes) under a Creative Commons license. In addition, of course, we draw on the vast learning and teaching resources of the web.

I believe it is possible to apply the basic ideas behind LATINA in Southern Sudan.

LATINA uses a local publishing system – available for free from WordPress – to store, present, publish and distribute teaching materials. The system is easy to use. At the same time it offers many advanced options. WordPress is at centre of a flourishing community of volunteers, who are constantly developing new features that may be added to the system.

Basic needs

An institution that wants to implement LATINA – or local e-learning systems in general – must as a minimum be able to provide:

 • a stable supply of electricity
 • a server to run WordPress
 • secure local backup facilities
 • a local area network – preferably Wifi
 • at least one classroom with a presentation system: a stationary computer (linked to the server), an overhead projector and a large size screen
 • the computer must be equipped with sound card and a decent set of speakers
 • physical conditions are important: in this room students must be able to see the screen (high contrast) and hear the teacher without strain
 • a functioning security system – with protection against theft and physical damage (rain, dust, heat, insects) – is essential
 • stable technical staff – at least two and preferably three persons – able to maintain and service a local version of WordPress and a local area network with associated computers, printers, etc.

A major difficulty in Southern Sudan is the lack of updated textbooks, of other teaching materials and of library support. But individual computers are now becoming cheap enough for widespread use – either in library settings or as a substitute for individual textbooks.

If all basic materials are available in digital form, they can be stored on a local server – if the internet connection is poor or costly – or on a “server farm in the cloud”, if the connection is cheap and stable.

Using computers as a presentation tool is a first step. LATINA represents a second step, where mobile computers replace traditional textbooks – and where the forms of teaching and learning change accordingly.

Language matters

In Southern Sudan, it seems, we could also use computers to create a bilingual learning environment. The world’s biggest encyclopedia, Wikipedia, is available in Arabic as well as English. So far, there seems to be no versions in local languages like Dinka and Nuer.

The English version is much larger and more detailed than the Arabic one, of course, but Arabic articles can still function as introductions to and summaries of relevant teaching toopics. In LATINA we asked the participants who knew Arabic to compare the articles on malaria in the two languages. Wikipedia also has a version in Simple English, which may be useful in many teaching situations.

Wikipedia is already a major multilingual teaching resources – and many educational projects – such as Wikibooks and Wikiversity – are taking place within the Wikipedia environment.

Even more important, I believe, is the role of machine translation. The impressive Google translate currently handles translation between 23 languages – including Arabic, English and Norwegian.

The results are still rough and full of errors – but in most cases the translation allows you to understand the main points of the text. People with good understanding of Arabic and less understanding of English, can use an English-to-Arabic translation as a crib when thet read the English text.

As an example I publish this article in (automated) Norwegian in the appendix.

Resources

APPENDIX

The text below is an automatic translation – by Google Translate – of the text above.

LATINA på Nilen

Den lange borgerkrigen i Sudan ødelagt mye av det pedagogiske infrastruktur i Sør.

Etter at fredsavtalen mellom Nord og Sør i 2005, gjenoppbygging begynte. Norge er involvert i et program for å utvikle universitets-utdanning i Sør. Tre av deltakerne i LATINA selvfølgelig fra Upper Nile Universitet, kommer fra dette programmet.

LATINA er et forsøk på digital undervisning og læring. Den første LATINA kurset er gjennomført i Oslo, og kan trekke på alt utstyr og kompetanse tilgjengelig i en rik og teknologisk avanserte land. Og vi må nå spørre: kan denne form for høyere utdanning jobber i mye vanskeligere miljø?

Upper Nile Universitet, som ligger i byen Malakala, har om tretusen studenter og tre hundre lærere. For øyeblikket har det bare en håndfull av datamaskiner – og ingen stabil internettforbindelse. Internett-kapasiteten er lav og kostnadene ved Internett-tilgang svært høy – som i mye av Afrika. Tilførsel av elektrisitet er usikkert. Generatorer kan gi back-up-effekt, men krever et vanlig diesel, også mangelvare, for å kunne fungere. Solceller er et mulig alternativ.

I LATINA, vi bruker en lokal versjon av WordPress som en publikasjon plattform (content management system). Alle våre egne kursmateriell er publisert her – og er derfor tilgjengelig på det åpne nettet. Mesteparten av materialet kan brukes på nytt (for ikke-kommersielle formål) under en Creative Commons-lisens.I tillegg, selvfølgelig, vi trekke på den enorme læring og pedagogiske ressurser på Internett.

Jeg tror det er mulig å bruke de grunnleggende ideene bak LATINA i Sør-Sudan.

. LATINA bruker en lokal Publishing System – gratis tilgjengelig fra WordPress – for å lagre, presentere, publisere og distribuere undervisning materialer. Systemet er enkelt å bruke. Samtidig tilbyr mange avanserte alternativer. WordPress er i sentrum av et blomstrende fellesskap av frivillige, som er i stadig utvikling av nye funksjoner som kan legges til systemet.

En institusjon som ønsker å implementere LATINA – eller lokalt e-læring systemer generelt – må som et minimum være i stand til å gi:

* en stabil tilførsel av elektrisitet
* en server til å kjøre WordPress
* sikre lokal backup facilities
* et lokalnettverk – fortrinnsvis Wifi
* minst ett klasserom med en presentasjon system: en stasjonær datamaskin (koblet til serveren), overhead-projektor og en stor størrelse skjermen
* datamaskinen må være utstyrt med lydkort og et skikkelig sett med høyttalere
* fysiske forhold er viktig: i dette rommet elevene må være i stand til å se på skjermen (høy kontrast) og høre læreren uten press
* et fungerende sikkerhetssystem – med beskyttelse mot tyveri og fysiske skader (regn, støv, varme, insekter) – er avgjørende
* stabil teknisk personale – minst to og helst tre personer – i stand til å opprettholde og service en lokal versjon av WordPress og et lokalt nettverk med tilhørende datamaskiner, skrivere, etc.

En større problemer i Sør-Sudan er det mangel på oppdaterte lærebøker, andre pedagogiske materialer og bibliotek. Men enkelte datamaskiner er nå i ferd med å bli billige nok til utbredt bruk – enten i biblioteket eller som en erstatning for enkelte lærebøker.

Hvis alle grunnleggende materialet er tilgjengelig i digital form, kan de bli lagret på en lokal server – om internett er dårlige eller dyre – eller på en “server farm i skyen”, hvis den forbindelse er billig og stabil.

Ved hjelp av datamaskiner som en presentasjon verktøyet er et første skritt. LATINA representerer det andre trinnet, der mobile datamaskiner erstatte tradisjonelle lærebøker – og der former for læring og undervisning endringen tilsvarende.

Språk

I Sør-Sudan, synes det, kunne vi også bruke datamaskiner til å lage et tospråklig læringsmiljø. Verdens største leksikon, Wikipedia, er tilgjengelig på arabisk, så vel som engelsk. Så langt, det synes [ikke] å være noen versjoner på lokale språk som Dinka og Nuer.

Den engelskspråklige versjonen er mye større og mer detaljert enn arabisk, naturligvis, men arabisk artikler kan fortsatt fungere som introductions til og sammendrag av relevant undervisning toopics. I LATINA vi spurte deltakerne som visste Arabic å sammenligne artikler om malaria i de to språkene. Wikipedia har også en versjon i enkle, engelsk, noe som kan være nyttig i mange pedagogiske situasjoner.

Wikipedia er allerede en stor flerspråklig undervisning ressurser – og mange pedagogiske prosjekter – for eksempel Wikibooks og Wikiversity – er pågår i Wikipedia-miljøet.

Enda mer viktig, tror jeg, er den rollen apparat oversettelse. Den imponerende Google Translate øyeblikket håndterer oversettelsen mellom 23 språk – inkludert arabisk, engelsk og norsk.

Resultatene er fortsatt grov og full av feil – men i de fleste tilfeller oversettelsen gjør det mulig å forstå de viktigste punktene i teksten. Personer med god forståelse av arabisk og mindre forståelse av engelsk, kan bruke et engelsk-arabisk oversettelse som en crib når thet lese engelsk tekst.

Som et eksempel jeg publisere denne artikkelen i (automatiserte) norsk i vedlegg.

Ressurser

Advertisements

9 Comments »

 1. […] Du kan lese mer om dette – på engelsk – hos Pliny the Librarian. […]

  Pingback by P 153/08: LATINA på Nilen « Plinius — Wednesday, July 2, 2008 @ 8:47 am

 2. […] PL 11/08. LATINA on the Nile […]

  Pingback by P 154/08 « Plinius — Thursday, July 3, 2008 @ 9:52 am

 3. […] PL 11/08. LATINA on the Nile […]

  Pingback by P 203/08: Norsk tyngde i IFLA « Plinius — Friday, August 29, 2008 @ 7:39 am

 4. […] LATINA on the Nile. Lagt til 29.8.08 […]

  Pingback by P 167/08: Bibliotekutvikling i Sudan « Plinius — Friday, August 29, 2008 @ 8:28 am

 5. […] Et aktuelt eksempel er høyere utdanning i Sør-Sudan, der både høgskolene i Oslo og Akershus og Universitetsbiblioteketet i Bergen er involvert. Mer om dette på  LATINA on the Nile. […]

  Pingback by SK 42/08 « Plinius — Monday, October 20, 2008 @ 10:12 am

 6. […] 11/08. LATINA on the Nile. Oslo University College cooperates with Upper Nile University in Southern […]

  Pingback by P 22/09: Når utdanning blir global « Plinius — Friday, February 13, 2009 @ 9:00 pm

 7. […] 11/08. LATINA on the Nile. Oslo University College cooperates with Upper Nile University in Southern […]

  Pingback by SK 19/09 « Plinius — Monday, May 11, 2009 @ 9:56 am

 8. […] 11/08. LATINA on the Nile. Oslo University College cooperates with Upper Nile University in Southern […]

  Pingback by SK 19/09: LATINA – et nytt læringsmiljø « Plinius — Monday, May 11, 2009 @ 10:38 am

 9. […] 11/08. LATINA on the Nile. Oslo University College cooperates with Upper Nile University in Southern […]

  Pingback by PL 28/09: LATINA Spring – the third week « Plinius — Monday, May 11, 2009 @ 1:13 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: